• Úlohy výchovného poradcu

  Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérového poradenstva. V prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.
  Počas školského roka bude výchovný poradca:

  • poskytovať individuálnu poradenskú, konzultačnú a metodickú pomoc žiakom a rodičom podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb
  • prostredníctvom učiteľov vyhľadávať všetky výchovno-vzdelávacie problémy školy
  • napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie
  • spolupracovať s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov
  • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
  • uskutočňovať besedy o problémových situáciách v škole, o šikanovaní, o význame vzdelávania a pod. individuálne podľa potrieb školy
 • Kontakt

  Mgr. Jana Ševerová – výchovný poradca školy
  Email: jseverova.sssdt@gmail.com