Rada školy

 • Rada školy

  Rada školy pri Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Ustanovená je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 25.11.2022. Funkčné obdobie rady školy začalo dňa 26.11.2022 schválením zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom na obdobie 4 rokov.

  Zloženie rady školy

  RADA ŠKOLY pri Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva

  Funkčné obdobie RŠ je štyri roky.
  Rada školy sa skladá z 9 členov, bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí dňa 25.novembra 2022.

  Predseda: Mgr. Jana Ševerová (zástupca zriaďovateľa)
  Podpredseda: Mgr. Emília Melichová (zástupca pedagogických zamestnancov)
  Zapisovateľ: Bc. Lenka Melichová (zástupca pedagogických zamestnancov)

  Členovia:
  Mgr. Michal Kmeť (zástupca zriaďovateľa)
  Miroslav Výboh (zástupca nepedagogických zamestnancov)
  Viera Hrončeková (zástupca rodičov)
  Katarína Kvasničková (zástupca rodičov)
  Ing. Dalibor Duben (zástupca rodičov)
  Mgr. art. Michaela Šaálová ArtD. (zástupca rodičov)

  Kontakt: jseverova.sssdt@gmail.com

 • Plán zasadnutí rady školy
 • Štatút rady školy
 • Výročná správa Rady školy SSŠ – 2022
 • Výročná správa Rady školy SSŠ – 2023