• Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva

  Sme malá škola rodinného typu, ktorá vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri edukácii žiakov vychádzame z individuálnych schopností a možností každého žiaka a z nich plynúcich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Edukáciu orientujeme na zmysluplnosť a využitie obsahu v bežnom živote.
 • Organizačné zložky

 • Súkromná špeciálna materská škola

  Pripravuje deti so zdravotným znevýhodnením na život s intaktnou populáciou s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. Pri plnení svojich cieľov rešpektuje jedinečnosť a schopnosti každého dieťaťa individuálne. Cieľom predprimárneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými postihnutím.
 • Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

  Pripravuje žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím i bez mentálneho postihnutia na život v spoločnosti do čo najväčšej možnej miery s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia a rozvíjanie ich spôsobilostí (vedomostí, zručností, návykov, komunikácie s okolím) na takej úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná vzhľadom na druh a stupeň postihnutia.
 • Súkromná praktická škola

  Súkromná praktická škola má žiakom s mentálnym postihnutím, žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, prípadne pracovať v chránenom pracovisku.