• Občianske združenie MAGIKOS

  Občianske združenie MAGIKOS je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, pôsobiace na území Slovenskej republiky, registrované MV SR dňa 23.11.2007
 • Od svojho vzniku aktívne napomáha handicapovaným jednotlivcom pri:

  • ochrane a podpore zdravia,
  • skvalitňovaní výchovy a vzdelávania,
  • zlepšovaní materiálno - technického vybavenia školy a DSS, zabezpečovaní moderných učebných pomôcok, didaktickej techniky, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok,
  • poradenskej činnosť pre deti, žiakov, dospelých, zákonných zástupcov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s handicapovanými deťmi, mládežou a dospelými, organizácia seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti o handicapované deti, mládež a dospelých, tak pre odborníkov ako aj pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť,
  • riešeniu výchovných a vzdelávacích problémov u handicapovaných detí, mládeže a dospelých,
  • zlepšeniu životného prostredia detí, mládeže a dospelých v škole a Domove sociálnych služieb,
  • rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a dospelých,
  • organizovaniu zábavných a športových súťaží pre handicapovaných,
  • zabezpečovaniu poradenstva pre voľbu zamestnania po ukončení povinnej školskej dochádzky, možnosť profesijnej orientácie (akým smerom sa uberať do budúcnosti, ako sa v živote môžem uplatniť)
  • realizácii aktivít na odstránenie segregácia a izolovanosti handicapovaných detí, mládeže a dospelých, vytváraniu nových foriem integrácie handicapovaných detí, mládeže a dospelých medzi intaktnú populáciu,
  • poskytovaniu možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou,
  • znižovaniu komunikačných bariér,
  • prispievanie k zlepšeniu medziľudských vzťahov,
  • dať handicapovaným deťom, mládeži a dospelým priestor prežívať pocity úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti tak, ako ich zdraví vrstovníci (zvyšovanie sebavedomia).
 • Naše ciele

  Základným cieľom občianskeho združenia s názvom MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, podpora a realizácia alternatívnych vzdelávacích metód, rozvoj celoživotných pravidiel a sociálnych zručností detí, mládeže a dospelých, aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých, aktivít smerujúcich k výchove k zdravému životnému štýlu a tiež ďalšie vzdelávanie ľudí, ktorí sa podieľajú na vyššie spomenutých činnostiach.