• Občianske združenie MAGIKOS

  Občianske združenie MAGIKOS je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, pôsobiace na území Slovenskej republiky, registrované MV SR dňa 23.11.2007
 • Pri napĺňaní cieľa sa občianske združenie MAGIKOS venuje:

  • poskytovaniu a skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím,
  • skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia a finančnej podpore inštitúcií zabezpečujúcim podporu, sociálne služby, výchovu a vzdelávanie deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím,
  • komplexnému rozvoju a sociálnej integrácii detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím do života,
  • poradenskej a korekčnej činnosti pre zdravotne postihnutých, ich rodinných príslušníkov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými,
  • organizácii seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti o zdravotne postihnutých,
  • ochrane a podpore zdravia a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých,
  • poskytovaniu záujmovej činnosti a priestoru na zmysluplné trávenie voľného času deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím,
  • realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých, vytváraniu nových foriem integrácie zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých medzi intaktnú populáciu,
  • sieťovaniu a spolupráci s organizáciami s miestnou, celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou.
 • Naše ciele

  Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať všestrannému rozvoju zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich podpory, socializácie, výchovy a vzdelávania i ďalšieho uplatnenia.