• PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
   Riaditeľka školy

   PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková

   Riaditeľka školy
   Odborná prax
   09/2018 – doteraz Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva riaditeľka
   04/2018 – 08/2018 Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva vychovávateľka
   11/2006 – 03/2018 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva riaditeľka
   09/2005 – 11/2006 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Detva špeciálny pedagóg
   09/2003 – 10/2006 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva špeciálny pedagóg
   09/2002 – 10/2006 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva učiteľka
   09/1997 – 07/1998 OŠ pre telesne postihnutých, Detva učiteľka

   Vzdelanie
   2015 – 2016 Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica Funkčné inovačné vzdelávanie – Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
   2007 – 2009 Metodicko – pedagogické centrum Bratislava Špecializačné inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich žiakov s autizmom
   2007 – 2009 Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov
   2004 – 2009 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Špecializačné inovačné štúdium – špeciálnopedagogické poradenstvo
   2004 – 2007 Štátny pedagogický ústav, Bratislava Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
   2004 – 2006 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta odbor: špeciálna pedagogika (poradenstvo) – rigorózna skúška
   1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta odbor: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre špeciálne školy: špecializácia: pedagogika telesne postihnutých a zdravotne oslabených
   1992 – 1996 Stredná zdravotnícka škola, Zvolen odbor: všeobecná sestra

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia
   2020 Rozvoj hrou (Linda Cecavová – zakladateľka projektu Rozvoj hrou)
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Workshop o AAK – práca s aplikáciou Go Talk v CVI B. Bystrica – bez certifikátu (Komunikujme spolu n.o.)
   2018 Klinické školenie v ADOS – 2 diagnostickej metóde – bez certifikátu (ACVA o.z.)
   2018 Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)
   2018 Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)
   2017 Nástavbový seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 2 (Andreas, Bratislava)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 1 (Andreas, Bratislava)
   2016 Deň s arteterapiou (Nervuška – ARTE o.z., Bratislava)
   2016 Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina gafémová etapa (Dilóg, spol. s r.o., Bratislava)
   2013 Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole (MPC, Bratislava)
   2013 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní (SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník)
   2013 Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní (SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník)
   2012 Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina (Dilóg, spol. s r.o., Bratislava)
   2010 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2010 Obsluha a programové vybavenie interaktívnej školskej tabule ACTIVboard PRO378 (COPIA SLOVAKIA, Banská Bystrica)
   2008 Projektové vyučovanie s MS Office (Microsoft IT Academy program)
   2008 Tvorba výučbových materiálov pre PV (Microsoft IT Academy program)
   2007 Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (MPC, Trenčín)
   2007 Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva (Štátny pedagogický ústav, Bratislava)
   2007 Základné školenie o problematike autizmu (MPC, Bratislava)
   2006 Hry pro děti úzkostné, hyperkinetické a děti s poruchami chování(Mgr. Nora Gavendová, špeciálny pedagóg, psychoterapeut)
   2006 Dyskalkúlia – diagnostika (PaedDr. Jozef Novák, špeciálny pedagóg PPP Pardubice, ČR)
   2006 Informačné technológie pri riadení školy aSc Agenda (Data SET, Ing. Ján Ba, Bratislava)
   2006 Rozvoj grafomotoriky pomocou arteterapie (Mgr. Katarína Probstová, Bratislava)
   2006 Celostní přístup k řešení ADHD 2. časť (Mgr. Stanislava Emmerlingová, špeciálny pedagóg, Turnov)
   2006 Celostní přístup k řešení ADHD 1. časť (Mgr. Stanislava Emmerlingová, špeciálny pedagóg, Turnov)
   2005 Ako motivovať a aktivizovať žiakov v matematike (MPC Banská Bystrica)
   2005 Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa (Asociácia projektu INFOVEK – API)
   2004 Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl (MPC Banská Bystrica)
   2003 Minimálne signály pri práci s klientom (ANNWIN, Banská Bystrica)
  • Mgr. Jana Ševerová
   Učiteľka

   Mgr. Jana Ševerová

   Učiteľka

   Odborná prax
   09/ 2018 – doteraz Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva učiteľka

   04/2008 – 08/2018 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva pedagogický asistent

   Vzdelanie
   2012 – 2014 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo
   2009 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo
   1981 – 1985 Gymnázium Zvolen odbor: prírodovedný

   Ďalšie vzdelávanie, cetifikáty a osvedčenia
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The THANDLE Institute)
   2017 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 1 (Andreas , Bratislava)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 2 (Andreas, Bratislava)
   2016 Deň s arteterapiou (Nervuška – ARTE o. z., Bratislava)
   2015 Snoezelen v teorii a praxi – zakladní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)

  • Mgr. Emília Melichová
   Učiteľka

   Mgr. Emília Melichová

   Učiteľka

   Odborná prax
   09/ 2018 – doteraz Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva učiteľka

   Vzdelanie
   2010 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo
   2007 – 2010 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo

   Ďalšie vzdelávanie, cetifikáty a osvedčenia
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The THANDLE Institute)
   2019 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)