• PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
   Riaditeľka školy

   PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková

   Riaditeľka školy

   Odborná prax

   09/2022 – doteraz Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva riaditeľka
   02/2023 – 09/2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mentor NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“
   09/2018 – 08/2022 Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva riaditeľka
   04/2018 – 08/2018 Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva vychovávateľka
   11/2006 – 03/2018 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva riaditeľka
   09/2005 – 11/2006 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Detva špeciálny pedagóg
   09/2003 – 10/2006 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva špeciálny pedagóg
   09/2002 – 10/2006 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva učiteľka
   09/1997 – 07/1998 OŠ pre telesne postihnutých, Detva učiteľka

   Vzdelanie

   2024 FRANCESCO – REGIONÁLNE AUTISTICKÉ CENTRUM Inovačné vzdelávanie – Žiak s PAS v prostredí základnej školy
   2024 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava Inovačné vzdelávanie – Liečivá sila hudby, muzikoterapia pre deti
   2024 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava Inovačné vzdelávanie – Dieťa a hudba, pohyb a hra 1
   2023 – 2024 FRANCESCO – REGIONÁLNE AUTISTICKÉ CENTRUM Inovačné vzdelávanie – ABA v školách
   2021 Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica Špecializačné vzdelávanie – Uvádzajúci pedagogický zamestnanec
   2015 – 2016 Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica Funkčné inovačné vzdelávanie – Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
   2007 – 2009 Metodicko – pedagogické centrum Bratislava Špecializačné inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich žiakov s autizmom
   2007 – 2009 Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov
   2004 – 2009 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Špecializačné inovačné štúdium – špeciálnopedagogické poradenstvo
   2004 – 2007 Štátny pedagogický ústav, Bratislava Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
   2004 – 2006 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta odbor: špeciálna pedagogika (poradenstvo) – rigorózna skúška
   1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta odbor: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre špeciálne školy: špecializácia: pedagogika telesne postihnutých a zdravotne oslabených
   1992 – 1996 Stredná zdravotnícka škola, Zvolen odbor: všeobecná sestra

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia

   2024 MENTORING (LEADERS ONLY)
   2024 Senzorická integrácia alebo ťažkosti žiakov so spracovaním zmyslových podnetov v školskom prostredí (OZ INKLUZIV)
   2023 Zvládanie záťažových situácií, podpora osobného a pracovného rozvoja a prevencia vyhorenia (MPSVaR SR)
   2023 Autizmus a patologická vyhýbavosť pokynom (NAUTIS)
   2023 Zapájanie ľudí s PAS so individuálneho plánovania (MPSVaR SR)
   2023 Tvorba IVVP pre žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami (Rozvoj dieťaťa o.z.)
   2023 Zvládanie správania náročného na starostlivosť (MPSVaR SR)
   2023 Písmo Comenia Script (Indícia n.o.)
   2023 Ako sprevádzať ľudí s PAS dospievaním a sexualitou (MPSVaR SR)
   2023 Komunikačný systém VOKS (VOKS Knapcová, CVI Trenčín)
   2023 Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie (Centrum Slniečko, n.o.)
   2023 Využitie informačno-komunikačných technológií (IKT) na podporu inklúzie (OZ Lifestarter)
   2023 Ako na komunikáciu s rodičmi (MPSVaR SR)
   2023 Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením (MPSVaR SR)
   2023 Intervencia u detí s PAS v ranom veku – možnosti a perspektívy (MPSVaR SR)
   2023 Ako podporovať zmenu postavenia prijímateľov sociálnych služieb a žitie hodnotných rolí (MPSVaR SR)
   2023 Vzdelávanie v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá (EduCAN)
   2023 Ako lepšie riadiť a manažovať školu (Edusteps)
   2022 Poruchy autistického spektra: od definície autizmu k súčasnému vnímaniu neurodiverzity (MPSVaR SR)
   2022 Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike (3lobit OZ)
   2022 Grunnlaget – komplexná metóda rozvoja učenia (Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2022 Aplikácia princípov senzorickej integrácie v rôznych profesionálnych prostrediach pri práci s dieťaťom (Gesellschaft für Sensorische Integration in Österreich)
   2022 Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom (OZ Nervuška-ARTE, Bratislava)
   2022 Řešení problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle metodiky ABA (MODRÝ KRUH z.s., Laškov)
   2022 Ayresovej teória Senzorickej integrácie (Gesellschaft für Sensorische Integration in Österreich)
   2022 Úvod do Senzorickej integrácie (Gesellschaft für Sensorische Integration in Österreich)
   2022 Novinky v školských zákonoch (Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2021 Strukturované učení prakticky pro děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodnením (Mgr. Jaromíra Staňková, Dis., Lanškroun)
   2021 Problémové správanie u detí s PAS a inými vývinovými poruchami – bez certifikátu (SPOSA Turiec)
   2021 Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP (MTerapio, s.r.o., Bratislava)
   2021 Upevnenie hygienických návykov – nácvik na toaletu – bez certifikátu (SPOSA Turiec)
   2021 Preterapia – bez certfikátu (Implementačná agentúra MPSVR SR)
   2021 Ekológia v školskej praxi (Edusteps)
   2021 Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania – Modul 1 a 2 (Centrum Dr. Sindelar, s.r.o.)
   2021 Pohyb a hudba – Psychosomatika v muzikoterapii (Musicoterra)
   2021 Atestačné portfólio (Edusteps)
   2021 Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi (Dr. Josef RAABE s.r.o., Bratislava)
   2021 Metóda dobrého štartu (Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2021 Prečo všetko hryzie? – bez certifikátu (JuLu)
   2021 Slovné hodnotenie ako nástoj vnútornej motivácie – bez certifikátu (CPPPaP Detva)
   2021 Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ (Súkromné centrum Mirabilis)
   2021 Plán profesijného rozvoja (Edusteps)
   2021 DIRFlortime u detí s autizmom (3lobit OZ)
   2021 KUPREV (KUPROG CZ s.r.o.)
   2020 Antistres a prevencia vyhorenia – bez certifikátu (CPPPaP Detva)
   2020 Ako pracovať s pozornosťou nielen v Snoezelene (3lobit OZ)
   2020 Prístup TEACCH – štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS – bez certifikátu (Autistické centrum Andreas, n.o.)
   2020 Ako byť dobrým asistentom učiteľa (CVI Trenčín)
   2020 Autizmus a zmyslové vnímanie (3lobit OZ)
   2020 Ochrana osobných údajov – školenie oprávnenej osoby (osobnyudaj.sk)
   2020 Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (MPC Banská Bystrica)
   2020 Aplikácia zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe zamestnancov Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva – aktualizačné vzdelávanie (Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva)
   2020 Kousák – pomôcky pre správny vývoj detí – bez certifikátu (CVI Banská Bystrica)
   2020 Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ (Súkromné centrum Mirabilis)
   2020 Rozvoj hrou (Linda Cecavová – zakladateľka projektu Rozvoj hrou)
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Workshop o AAK – práca s aplikáciou Go Talk v CVI B. Bystrica – bez certifikátu (Komunikujme spolu n.o.)
   2018 Klinické školenie v ADOS – 2 diagnostickej metóde – bez certifikátu (ACVA o.z.)
   2018 Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)
   2018 Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)
   2017 Nástavbový seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 2 (Andreas, Bratislava)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 1 (Andreas, Bratislava)
   2016 Deň s arteterapiou (Nervuška – ARTE o.z., Bratislava)
   2016 Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina gafémová etapa (Dilóg, spol. s r.o., Bratislava)
   2013 Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole (MPC, Bratislava)
   2013 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní (SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník)
   2013 Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní (SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník)
   2012 Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina (Dilóg, spol. s r.o., Bratislava)
   2010 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2010 Obsluha a programové vybavenie interaktívnej školskej tabule ACTIVboard PRO378 (COPIA SLOVAKIA, Banská Bystrica)
   2008 Projektové vyučovanie s MS Office (Microsoft IT Academy program)
   2008 Tvorba výučbových materiálov pre PV (Microsoft IT Academy program)
   2007 Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (MPC, Trenčín)
   2007 Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva (Štátny pedagogický ústav, Bratislava)
   2007 Základné školenie o problematike autizmu (MPC, Bratislava)
   2006 Hry pro děti úzkostné, hyperkinetické a děti s poruchami chování(Mgr. Nora Gavendová, špeciálny pedagóg, psychoterapeut)
   2006 Dyskalkúlia – diagnostika (PaedDr. Jozef Novák, špeciálny pedagóg PPP Pardubice, ČR)
   2006 Informačné technológie pri riadení školy aSc Agenda (Data SET, Ing. Ján Ba, Bratislava)
   2006 Rozvoj grafomotoriky pomocou arteterapie (Mgr. Katarína Probstová, Bratislava)
   2006 Celostní přístup k řešení ADHD 2. časť (Mgr. Stanislava Emmerlingová, špeciálny pedagóg, Turnov)
   2006 Celostní přístup k řešení ADHD 1. časť (Mgr. Stanislava Emmerlingová, špeciálny pedagóg, Turnov)
   2005 Ako motivovať a aktivizovať žiakov v matematike (MPC Banská Bystrica)
   2005 Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa (Asociácia projektu INFOVEK – API)
   2004 Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl (MPC Banská Bystrica)
   2003 Minimálne signály pri práci s klientom (ANNWIN, Banská Bystrica)
  • Mgr. Jana Ševerová
   Učiteľka

   Mgr. Jana Ševerová

   Učiteľka

   Odborná prax
   09/ 2022 – doteraz Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva učiteľka
   09/ 2018 – 08/2022 Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva učiteľka
   04/2008 – 08/2018 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva pedagogický asistent

   Vzdelanie
   2021 Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava – inovačné vzdelávanie – Inkluzívne vzdelávanie v kocke
   2012 – 2014 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo
   2009 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo
   1981 – 1985 Gymnázium Zvolen odbor: prírodovedný

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia
   2022 Novinky v školských zákonoch (Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2021 WORKSHOP s Dávidom Králikom – Ako motivovať deti aj bez známok? – bez certifikátu (Centrum inkluzívneho vzdelávania)
   2021 Zažime karierové poradenstvo spolu III. časť (CPPPaP Detva)
   2021 Hurá von! Učíme (sa) vonku – vzdelávacia konferencia (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica)
   2021 Mediácia žiackych konfliktov cez nenásilnú komunikáciu (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Minimum pre asistentov II (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Minimum pre asistentov I (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Ranné kruhy vo vyučovaní (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Pozitívna klíma školy (Akadémia vzdelávania, s.r.o.)
   2021 Implementácia zážitkového vyučovania vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP (Akadémia vzdelávania, s.r.o.)
   2021 Ekológia v školskej praxi (Edusteps)
   2021 Spätná väzba ako nástroj motivácie (Akadémia vzdelávania, s.r.o.)
   2021 Kde nájsť v online svete aktívnych žiakov (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Práca s rozmanitosťou v triede (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Reflexia a spätná väzba na 1. stupni (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Poradné kruhy (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Moderné trendy v hodnotení a skúšaní (Akadémia vzdelávania, s.r.o.)
   2021 Metodické združenie v pedagogickom riadení školy (RP MPC Prešov)
   2021 Ako predísť krízovým situáciám v škole (Akadémia vzdelávania, s.r.o.)
   2021 Inkluzívne (ne) hodnotenie vo vyučovaní (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Plán profesijného rozvoja (edusteps)
   2021 Odmeny a tresty vo vyučovacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Žiak s NKS na 1. stupni ZŠ (V lavici s.r.o.)
   2021 Využitie IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách – bez certifikátu (Pinf Hry o.z.)
   2021 Dieťa s autizmom v škole (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Terapia vo vzdelávacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Prečo všetko hryzie? – bez certifikátu (JuLu)
   2021 Slovné hodnotenie ako nástoj vnútornej motivácie – bez certifikátu (CPPPaP Detva)
   2021 Látkové a nelátkové závislosti (CPPPaP Detva)
   2020 Ochrana osobných údajov – školenie oprávnenej osoby (osobnyudaj.sk)
   2020 Aplikácia zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe zamestnancov Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva – aktualizačné vzdelávanie (Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva)
   2020 Rozvoj hrou (Linda Cecavová – zakladateľka projektu Rozvoj hrou)
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The THANDLE Institute)
   2017 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 1 (Andreas , Bratislava)
   2017 Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – MODUL 2 (Andreas, Bratislava)
   2016 Deň s arteterapiou (Nervuška – ARTE o. z., Bratislava)
   2015 Snoezelen v teorii a praxi – zakladní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (ISNA-MSE)

  • Mgr. Emília Melichová
   Učiteľka

   Mgr. Emília Melichová

   Učiteľka

   Odborná prax
   09/ 2022 – doteraz Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva učiteľka
   09/ 2018 – 08/2022 Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva učiteľka

   Vzdelanie
   2021 Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava – inovačné vzdelávanie – Inkluzívne vzdelávanie v kocke
   2010 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo
   2007 – 2010 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia
   2022 Novinky v školských zákonoch (Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2021 Inkluzívne (ne) hodnotenie vo vyučovaní (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Plán profesijného rozvoja (edusteps)
   2021 Odmeny a tresty vo vyučovacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Žiak s NKS na 1. stupni ZŠ (V lavici s.r.o.)
   2021 Využitie IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách – bez certifikátu (Pinf Hry o.z.)
   2021 Dieťa s autizmom v škole (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Terapia vo vzdelávacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Prečo všetko hryzie? – bez certifikátu (JuLu)
   2021 Slovné hodnotenie ako nástoj vnútornej motivácie – bez certifikátu (CPPPaP Detva)
   2021 Látkové a nelátkové závislosti (CPPPaP Detva)
   2020 Ochrana osobných údajov – školenie oprávnenej osoby (osobnyudaj.sk)
   2020 Aplikácia zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe zamestnancov Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva – aktualizačné vzdelávanie (Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva)
   2020 Rozvoj hrou (Linda Cecavová – zakladateľka projektu Rozvoj hrou)
   2019 Základy HANDLE prístupu (The HANDLE Institute)
   2019 Úvod do HANDLE prístupu (The THANDLE Institute)
   2019 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)

  • Bc. Lenka Melichová
   Asistent učiteľa

   Bc. Lenka Melichová

   Asistent učiteľa

   Odborná prax
   09/2022 – doteraz Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva asistent učiteľa
   09/2020 – 08/2022 Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva asistent učiteľa
   9/2012-8/2020 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva asistent učiteľa
   9/2010 – 6/2011 ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva asistent učiteľa

   Vzdelanie
   2021 Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava – inovačné vzdelávanie – Inkluzívne vzdelávanie v kocke
   2017 – Univerzita Komenského v Bratislave, odbor špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika telesne postihnutých
   2009 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo
   2005 – 2007 Spojená stredná škola – Obchodná akadémia, Detva

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia
   2022 Novinky v školských zákonoch (Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava)
   2021 Strukturované učení prakticky pro děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodnením (Mgr. Jaromíra Staňková, Dis., Lanškroun)
   2021 Upevnenie hygienických návykov – nácvik na toaletu – bez certifikátu (SPOSA Turiec)
   2021 Preterapia – bez certfikátu (Implementačná agentúra MPSVR SR)
   2021 Minimum pre asistentky II. (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Minimum pre asistentky I. (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Inkluzívne (ne) hodnotenie vo vyučovaní (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Odmeny a tresty vo vyučovacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Žiak s NKS na 1. stupni ZŠ (V lavici s.r.o.)
   2021 Využitie IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách – bez certifikátu (Pinf Hry o.z.)
   2021 Dieťa s autizmom v škole (Centrum inkuzívneho vzdelávania)
   2021 Terapia vo vzdelávacom procese (V lavici s.r.o.)
   2021 Prečo všetko hryzie? – bez certifikátu (JuLu)
   2021 DIRFlortime u detí s autizmom (3lobit OZ)
   2020 Ako pracovať s pozornosťou nielen v Snoezelene (3lobit OZ)
   2020 Prístup TEACCH – štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS (Autistické centrum Andreas, n.o.)
   2020 Ako byť dobrým asistentom učiteľa (CVI Trenčín)
   2020 Autizmus a zmyslové vnímanie (3lobit OZ)
   2020 Ochrana osobných údajov – školenie oprávnenej osoby (osobnyudaj.sk)
   2020 Rozvoj hrou (Linda Cecavová – zakladateľka projektu Rozvoj hrou)
   2017 Základní seminář Bazální stimulace (PhDr. Karolína Friedlová)

  • Mgr. Michal Kmeť
   Učiteľ

   Mgr. Michal Kmeť

   Učiteľ

   Odborná prax
   09/2022 – doteraz Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva učiteľ
   09/2021 – 08/2022 Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva asistent učiteľa
   1/2009 – 8/2021 Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva vychovávateľ
   9/2006 – 11/2006 Detský domov, Krivec 171, Hriňová vychovávateľ
   3/2006 – 08/2006 Detský domov, Krivec 171, Hriňová absolventská prax

   Vzdelanie
   2010 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. odbor špeciálna pedagogika
   2007 – 2010 Univerzita Mateja Bela. Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, odbor pedagogika
   2009 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, špecializačno-kvalifikačné štúdium – Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení
   2001 – 2005 Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec

   Ďalšie vzdelávanie, certifikáty a osvedčenia
   2021 Strukturované učení prakticky pro děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodnením (Mgr. Jaromíra Staňková, Dis., Lanškroun)
   2009 Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie – (Európsky sociálny fond regionálneho rozvoja)

  • Mgr. Darina Halajová
   Učiteľka

   Mgr. Darina Halajová

   Učiteľka
  • Mgr. Jarmila Žišková
   Učiteľka

   Mgr. Jarmila Žišková

   Učiteľka
  • Mária Korená
   Školský zdravotnícky pracovník

   Mária Korená

   Školský zdravotnícky pracovník
  • Marek Fekiač
   Pomocný administratívny zamestnanec

   Marek Fekiač

   Pomocný administratívny zamestnanec
  • Martin Krkoš
   Pomocný pracovník údržby budov a areálov

   Martin Krkoš

   Pomocný pracovník údržby budov a areálov
  • Michaela Petrincová
   Pomocná upratovačka

   Michaela Petrincová

   Pomocná upratovačka
  • Anna Melichová
   Ekonomicko-administratívny zamestnanec

   Anna Melichová

   Ekonomicko-administratívny zamestnanec
  • Ing. Agáta Siebertová
   Upratovačka

   Ing. Agáta Siebertová

   Upratovačka